ابعاد و انواع پله گرد، کاربردها

در این صفحه از وبسایت سافلکو قصد داریم انواع پله های گرد ، پله های دوبلکس ، پله های پیچ ، پله های گردون و پله های مارپیچ را به شما معرفی کنیم

11 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

دو محور ورق
محدودیت ابعاد : شعاع داخلی پله بهتر است از ۵۵ سانتی متر کمتر نشود.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۰۰ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : ورق ۱۰ میلیمتر جهت ورقهای جانبی و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴.jpg حکیمی 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
11 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

دومحور باکس
محدودیت ابعاد :
شعاع داخلی پله بهتر است از ۵۵ سانتی متر کمتر نشود.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۴۰ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۴ و ۶ میلیمتر جهت ورقهای جانبی و ورق ۴ میلیمتر جهت درپوش و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
11 1 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

زیرمحور (محور میانی)
محدودیت ابعاد : شعاع داخلی محور پله نباید از ۸۵ سانتی متر کمتر شود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۱۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۶ میلیمتر جهت ورقهای جانبی و ورق ۴ میلیمتر جهت درپوش و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 1 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
11 2 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

تک محور کنسولی
محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۷۰ سانتی متر کمتر شود، عرض پله بهتر است از ۸۵ سانتی متر بیشتر نشود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۰ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۱۵۰ سانتی متر و عرض پله ۸۵ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۴ و ۸ میلیمتر جهت ورقهای جانبی و ورق ۴ میلیمتر جهت درپوش و پروفیل ۴۰ در ۶۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 2 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
11 5 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

محور مرکزی برش خورده
محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۹۵ سانتی متر کمتر شود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۱۱۵ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : لوله به ضخامت ۸ میلیمتر و ورق ۴ میلیمتر جهت ورق جانبی و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 3 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
11 4 300x190 ابعاد و انواع پله گرد

حول لوله با نوار محیطی (مارپیچ)
محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۷۵ سانتی متر کمتر شود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۶۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۹۵ سانتی متر و عرض پله ۹۰ سانتی متر)
مصالح : لوله به قطر ۹۰ میلیمتر و ورق ۴ میلیمتر جهت ورق جانبی و سه عدد پروفیل ۲۰ در ۳۰ میلیمتر جهت کف پله ها

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 4 225x300 ابعاد و انواع پله گرد
5 300x199 ابعاد و انواع پله گرد

تیرآهنی (بنایی)
محدودیت ابعاد : شعاع داخلی پله نباید از ۵۵ سانتی متر کمتر شود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : بستگی به مصالح به کار رفته دارد

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۹ ۲۰ ۴۵ ۵۴ 5 225x300 ابعاد و انواع پله گرد