پله گرد محور مرکزی برش خورده

محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۹۵ سانتی متر کمتر شود
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۱۱۵ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : لوله به ضخامت ۸ میلیمتر و ورق ۴ میلیمتر جهت ورق جانبی و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله ها