کدملی بین المللی برای گام و خیز پله

3

موارد زیر شامل کدملی بین المللی برای گام و خیز پله

R311.5.3.1   ارتفاع خیز پله:

حداکثر ارتفاع خیز پله باید ۱۹۶ میلی متر (۷ ۳/۴  اینچ) باید باشد. خیز پله باید از روی لبه مقدم (بالایی) گام های متوالی به صورت عمودی اندازه گیری شود. بیشترین خیز پله در طی یک رشته پلکان نباید بیشتر از حداقل ۵/۹ میلیمتر (۸/۳ اینچ) تجاوز کند.

R 311.5.3.2  عمق گام پله (کف پله):

حداقل عمق پله باید ۲۵۴ میلیمتر (۱۰ اینچ) باشد. عمق گام باید بین سطح افقی جلوترین پیش آمدگی گام متوالی و در یک طرف راست به لبه جلویی گام، به صورت افقی اندازه گیری شود. بزرگترین عمق پله در طی یک رشته پلکان نباید بیشتر از حداقل ۵/۹ میلیمتر (۸/۳ اینچ) تجاوز کند.
کف پله های گرد باید دارای عمق (پاخور) حداقل ۲۵۴ میلیمتر (۱۰ اینچ) باشد. از قسمت بالا (از سمت پاخور کوچک) در یک سر ۳۰۵ میلیمتری (۱۲ اینچ) از سمت جایی که عمق گام (پاخور) در هر نقطه ۱۵۲ میلیمتر (۶ اینچ) می باشد.
در طی هر رشته پلکان، بیشترین عمق پله پیچ (پاخور) در مسیر گام برداشتن ۳۰۵ سانتی متری (۱۲ اینچی)، نباید کوچکتر از ۹٫۵ میلیمتر (۸/۳ اینچ) باشد.

Ashampoo Snap 2017.11.25 14h22m50s 007  کدملی بین المللی برای گام و خیز پله

R 311.5.3.3  پروفیل:

شعاع انحنا در لبه جلویی کف پله (آبچکان) نباید بیشتر از ۱۴ میلیمتر (۱۶/۹ اینچ) باشد. یک آبچکان نباید کمتر از ۱۹ میلیمتر (۴/۳ اینچ) و بیشتر از ۳۲ میلیمتر (۴/۱ ۱ اینچ) باشد. و در راه پله ها باید با ایستادهای جامد (سرعتگیر لبه پله) ارائه شود.

پیشانی پله باید به صورت عمودی یا شیبدار باشد که از بخش پایینی کف پله پایین تا زیر کف پله بالا می باشد و درجه شیب آن نباید بیشتر از ۳۰ درجه (۵۱/۰ رادیان) باشد.

خیز پله های باز (پله بدون عنصر پیشانی پله) در صورتی مجاز هستند که میزان بازشدگی مابین دو کف پله اجازه عبور کره ای به قطر ۱۰۲ میلی متر (۴ اینچ) ندهد.

استثنا:
جایی که عمق پروفیل حداقل ۲۷۹ میلی متر (۱۱ اینچ) است، نیازی نیست.

میزان بازشدگی بین دو کف مشروط به پله هایی با مجموع خیز از ۷۶۲ میلیمترر (۳۰ اینچ) یا کمتر نیست.

اصطلاحات مربوط به اجزای پلکان:

2 3 کدملی بین المللی برای گام و خیز پله

زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با بهارش برقص، با تابستان بچرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستانش بنشین، و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش

افزودن یک دیدگاه